1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van IP Camera Installatiezijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door IP Camera Installatie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft IP Camera Installatie het recht de prijzen hierover aan te passen.

 

 1. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke va n zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door IP Camera Installatie.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht IP Camera Installatie volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan IP Camera Installatie, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de  werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

3.4. Na betaling door de opdrachtgever en het ondertekenen van onze opdrachtbonnen geeft klant ons akkoord op onze algemene voorwaarden.

3.5. de door ons geïnstalleerde systeem die compleet is afgerond zullen niet worden geretourneerd. Hierbij is dan echter geen recht op bedenk tijd wel geld ons 12 maanden op ons geleverd producten.

 1. Prijzen

4.1. De prijzen van IP Camera Installatiezijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

 

 1. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door IP Camera Installatie wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Leveringen

6.1 IP Camera Installatie is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

 

 1. Risico’s en transport

7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

 

 1. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

 

8.2. Indien IP Camera Installatie, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is IP Camera Installatie gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

 1. Auteursrechten

9.1. De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien Van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Alle door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke publicaties blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door IP Camera Installatie worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

 

 1. Garantie

10.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert IP Camera Installatie dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10.2 Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur.

10.3 IP Camera Installatie verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde beveiligingscamera’s.

10.4 IP Camera Installatie verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade.. computer instellingen en of soort gelijke.

10.5 IP Camera Installatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte producten die niet goed werken, veroorzaakt door software of overige programma’s die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd. En of producten welke zijn opengemaakt, aangepast, veranderd.

10.6 Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

10.7 Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

10.8 Het niet goed functioneren van goederen, door toedoen van onkunde en of niet goed ingestelde instellingen en of installatie werkzaamheden, vallen niet onder de garantie. Er kan wel een beroep gedaan worden op onze service dienst hiervoor rekenen wij 29,50 per half uur.

10.9 Naar ons verstuurde garantie producten zullen indien binnen de garantie gratis worden onderzocht, indien het product buiten de garantie zal vallen rekenen wij hier standaard 85,- euro onderzoek kosten voor.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.

11.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is IP Camera Installatie gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 13% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

11.3 IP Camera Installatie is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incasso kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin IP Camera Installatie zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

11.9A Een defecte pixel is niet te repareren en valt niet onder de standaard fabrieksgarantie. Het komt gelukkig niet erg vaak voor maar het kan wel erg vervelend zijn als het voorkomt. Er bestaat op dit moment nog geen uitgebreide pixel garantie waarmee dit risico af te kopen is. De naar ons verstuurde producten welke een dode pixel zouden bevatten zullen worden nagekeken op fouten welke te herstellen zijn, u kan hierbij denken aan stof vuil of kleine beschadigingen in de lenskap. De onderdelen welke te repareren zijn en binnen de garantie vallen zullen door ons worden hersteld

 

11.9B Indien de klant niet de mogelijkheid heeft de producten zelf op te halen en of wenst dat wij deze per post versturen zullen de verzend kosten berekend krijgen

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van IP Camera Installatie.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover IP Camera Installatie niet nakomt is IP Camera Installatie zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk  geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden.

 

 

 1. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

13.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijd ten voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2. In bovenstaande gevallen heeft IP Camera Installatie voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is IP Camera Installatie gerechtigd de volledige koopprijs van d e goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Camera Bewaking Specialist.

 

 1. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming i n het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat IP Camera Installatiedoor zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van IP Camera Installatie niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

 

 1. Ontbinding

15.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft IP Camera Installatie het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

 

 1. Geschillen

16.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Lelystad.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn uiteraard gedeponeerd op 01-1-2021 bij de Kamer van Koophandel.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Laat uw email adres achter